geografia boliwiiBoliwia to kraj śródkontynentalny, bez dostępu do morza. Około 40% jej obszaru zajmują lasy deszczowe, 25% łąki i pastwiska, 20% tereny pustynne i półpustynne, 2% użytki rolne i 2% wody śródlądowe (11% – pozostałe tereny).

Wyróżnia się trzy podstawowe regiony geograficzne:

  • region andyjski – wysokogórski region obejmujący dwa główne, andyjskie łańcuchy wysokogórskie (Cordillera Occidental i Oriental) oraz zamknięty między nimi płaskowyż Altiplano.
  • region subandyjski – subtropikalny region andyjskiego pogórza, obejmujący krainę Yungas oraz doliny Cordillera Oriental.
  • region nizinny – obejmujący najrozleglejszą, północnowschodnią część kraju, rozciągającą się od dorzecza Amazonki po Gran Chaco.

W Boliwii można wyróżnić dwa podstawowe obszary geologiczne – górski (andyjski) i nizinny.

Ten pierwszy charakteryzuje się przewagą litych skał osadowych, wulkanicznych i metamorficznych. Na obszarze nizinnym dominują materiały luźne takie jak glina, piasek i żwir.